LOKALNA I REGIONALNA SAMOUPRAVA u Republici Hrvatskoj

Prije jedanaest godina Ustavom, a nešto kasnije i odgovarajućim zakonima, ustrojena je lokalna samouprava na području Republike Hrvatske.
Premda je 1990. i 1992. godine ozakonjeno pravo građana da ustroje svoju lokalnu samoupravu za područje općina i gradova te upravu i samoupravu za područje županije, sličnih podjela područja bilo je i ranije, kao što je bilo i različitih oblika lokalne samouprave.
U davnoj prošlosti na ovim prostorima izvorno su niknule vlasti lokalnih zajednica u naseljima ili za skupinu naselja, Što nam potvrđuju statuti: Vinodolski, Poljički, Korčulanski, Krčki, Vrbnički i drugi. Poznate su i samouprave u gradovima kao što su Split, Hvar, Zadar, Varaždin, Križevci itd. Zagreb je, primjerice, imao regulirana prava i slobode u svojem Statutu (slično statutima talijanskih gradova), koje su predstavnici grada dali kralju Beli IV. 1242. godine, a on ih je potvrdio u povijesti poznatom Zlatnom bulom. Tada je već Zagreb postao slobodni (od feudalaca) kraljevski grad.
Nakon pada feudalizma potkraj XIX. stoljeća, a posebno u tijeku XX. stoljeća, razvijala se općinska samouprava u većini europskih demokratskih država, među njima i u Hrvatskoj. Može se naglasiti daje u Hrvatskoj od 1963. pa sve do 1993. godine dobro funkcionirao posebni oblik mjesne samouprave pod nazivom “mjesne zajednice”.
Ekonomskim i političkim povezivanjem zapadnoeuropskih demokracija (u drugoj polovici XX. stoljeća) u Vijeće Europe i ustrojavanjem Europske unije stvarani su uvjeti za potpunu decentralizaciju javne uprave na lokalnu razinu i za svestrano uključivanje građana u obavljanje javnih poslova u većini država Europske unije.

SADRŽAJPRVI DIO
POVIJESNI OSVRT NA POLITIČKO-TERITORIJALNE PODJELE HRVATSKE DO 1993. GODINE
1. Prvi obrisi države u Hrvata
2. Oblici ustrojstva hrvatske države u razdobljima feudalizma
2.1. Plemensko ustrojstvo
2.2. Županije
2.3. Satnije
2.4. Općine
2.5. Gradovi kao i posebne jedinice uprave i lokalne autonomije
2.6. Banovine
2.7. Vojne krajine
2.8. Distrikti
3. Ukidanje feudalizma i stvaranje moderne državne uprave
3.1. Oblici teritorijalne podjele od 1850. – 1918. godine
3.2. Političko-teritorijalna podjela od 1918. – 1941. godine
3.3. Razdoblje II svjetskog rata (1941. – 1945.)
3.3.1. Teritorij pod vlašću okupatora i Nezavisne države Hrvatske (NDH)
3.3.2. Teritorij pod vlašću Narodno-oslobodilačkog pokreta (NOP)
4. Razdoblje poslije II svjetskog rata
4.1. Teritorijalna podjela prema Zakonu iz 1947. godine
4.2. Teritorijalna podjela prema Zakonu iz 1952. godine
4.3. Općina i kotar – teritorijalne jedinice lokalne uprave i samouprave u razdoblju od 1955. do 1962. godine
4.4. Političko-teritorijalne jedinice u razdoblju od 1962. – 1993. godine
4.5. Podjela područja Republike Hrvatske na županije, gradove i općine 1992. godine
DRUGI DIO
LOKALNA I REGIONALNA SAMOUPRAVA
U REPUBLICI HRVATSKOJ PREMA USTAVU
IZ 2000. TE ZAKONIMA DONIJETIM
OD 1997. DO 2003. GODINE
I. UVOD
1. Pravo lokalne samouprave do 2000. godine
2. Zahtijevi i prijedlozi reforme državne uprave i lokalne samouprave
2.1. O nužnosti reforme govori struka i nauka
2.2. l Vlada se odlučila na reforme .
2.3. Struka i nauka se uključila u reformske programe
3. Pravni okviri lokalne i regionalne samouprave nakon 2000. godine
– napomena
II. USTAV REPUBLIKE HRVATSKE
III. ZAKON O PODRUČJIMA ŽUPANIJA,
GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ
I. Temeljne odredbe
– Sadržaji i objašnjenja tablica
II. Prikaz prema županijama, gradovima i općinama
– ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
– ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA
– ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
– ŽUPANIJA ISTARSKA
– ŽUPANIJA KARLOVAČKA
– ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
– ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
– ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
– ŽUPANIJA MEĐIMURSKA
– ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
– ŽUPANIJA POŽEŠKO-SLAVONSKA
– ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA
– ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
– ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
– ŽUPANIJA ŠIBENSKO KNINSKA
– ŽUPANIJA VARAŽDINA
– ŽUPANIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA
– ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
– ŽUPANIJA ZADARSKA
– ŽUPANIJA ZAGREBAČKA
– GRAD ZAGREB
III. Granice jedinica lokalne samouprave
IV. Promjene područja, promjene sjedišta i osnivanje novih jedinica lokalne samouprave
V. Prijelazne i završne odredbe
lila. CRKVENA PODJELA
(Jedinice vjerskih organizacija na području Republike Hrvatske)
KATOLIČKA CRKVA
ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA
Đakovačka i Srijemska biskupija
Požeška biskupija
Varaždinska biskupija
RIJEČKA NADBISKUPIJA
Gospičko-senjska biskupija
Krčka biskupija
Porečko-Pulska biskupija
SPLITSKO-DALMATINSKA NADBISKUPIJA
Dubrovačka biskupija
Hrvatska biskupija
Šibenska biskupija
ZADARSKA NADBISKUPIJA
PRAVOSLAVNA CRKVA
EVANGELISTIČKA CRKVA
ISLAMSKA VJERSKA ZAJEDNICA
ŽIDOVSKA CRKVENA PODJELA .
IV. ZAKON O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI
I. Opće odredbe
II. Suradnja općina, gradova i županija s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država
III. Samoupravni djelokrug općine, grada i županije
IV. Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju .
V. Tijela jedinica lokalne samouprave i
jedinica područne (regionalne) samouprave
1. Predstavničko tijelo
2. Izvršna tijela
VI. Upravni odjeli i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
VII. Mjesna samouprava
VIII. Imovina i financiranje lokalne i područne (regionalne) samouprave
1. Imovina jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
2. Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
IX. Akti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
1. Opći akti
2. Pojedinačni akti
X. Državni nadzor i zaštita lokalne i područne (regionalne) samouprave
1. Nadzor zakonitosti općih akata
2. Nadzor nad obavljanjem prenijetih poslova državne uprave
3. Raspuštanje predstavničkog tijela i zaštita prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
4. Povjerenici Vlade Republike Hrvatske
XI. Prava osoba izabranih odnosno imenovanih na određene dužnosti u jedinicama lokalne i područne (regionalne samouprave
XII. Prijelazne i završne odredbe
– Zaključno komentiranje Zakona .
V. ZAKON O GRADU ZAGREBU
I. Opće odredbe
II. Djelokrug Grada Zagreba
III. Ustrojstvo Grada Zagreba
IV. Upravna tijela
V. Mjesna samouprava
VI. Odnos Grada Zagreba i Zagrebačke županije
VII. Financiranje Grada Zagreba
VIII. Prijelazne i završne odredbe
VI. ZAKON O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE REGIONALNE) SAMOUPRAVE
I. Temeljne odredbe
II. Izvori sredstava
III. Način financiranja
IV. Kaznene odredbe
V. Prijelazne i završne odredbe
VII. ZAKON O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
I. Opće odredbe
II. Kandidiranje
III. Izbor članova predstavničkih tijela
IV. Tijela za provedbu izbora
V. Provođenje izbora
VI. Glasovanje i utvrđivanje rezultata glasovanja
VII. Troškovi za provođenje izbora
VIII. Zaštita izbornog prava
IX. Prijelazne i završne odredbe
– Napomena
VIII. EUROPSKA POVELJA
Evropska povelja o lokalnoj samoupravi
Zakon o potvrđivanju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi Evropska povelja o lokalnoj samoupravi
Uvodni dio
I dio
II dio
III dio
IX. ZAKON O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE
I. Osnovne odredbe
II. Poslovi državne uprave
III. Ustrojstvo državne uprave
IV. Sredstva tijela državne uprave
V. Odnosi tijela državne uprave i građana
X. ZAKONI KOJE SU VEĆIM DIJELOM DUŽNE OSTVARIVATI JEDINICE LOKALNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
1. Ustavni zakon o pravu nacionalnih manjina
III. Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u jedinicama samouprave
2. Zakon o udrugama
III. Registracija udruge
IV. Imovina i odgovornost udruge za obveze
V. Nadzor
VI. Prestanak postojanja udruge
VII. Zabrana djelovanja udruge
XI. STATUTI JEDINICA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE .
TREĆI DIO
RAZMIŠLJANJA I PRIJEDLOZI O BUDUĆEM RAZVOJU LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE
1. Podjela područja Republike Hrvatske
1.1. Rasprave i prijedlozi o regionalnoj podjeli
l .2. Podjela na gradove
1.3. Podjela na općine
l .4. Podjela na mjesne odbore – unutar područja općine-grada
2. Pravni položaj i nadležnost lokalne samouprave
3. Financijska decentralizacija
4. Decentralizacija
4.1. Decentralizacija osnovnog i srednjeg obrazovanja
4.2. Decentralizacija socijalnih službi
4.3. Decentralizacija kulture
5. Zaključci
5.1. Uloga lokalne samouprave u budućem razvoju Hrvatske
5.2. Reformom se uspostavlja nova uloga državne uprave . .
5.3. Reformom građanima okreće lice lokalna samouprava .
5.4. Lokalna samouprava i razvoj
ČETVRTI DIO
RAZVOJ I USTROJSTVO LOKALNE SAMOUPRAVE U EUROPSKIM ZEMLJAMA
VELIKA BRITANIJA
1. Počeci lokalne samouprave
2. Gradovi
3. Integracija službi i povećanje broja vrsta jedinica lokalne samouprave
4. Lokalna samouprava u Velikoj Britaniji danas
– Okrug
– Distrikt
– Župa
FRANCUSKA
1. Općina
2. Departmani
3. Regioni
NJEMAČKA
1. Općina
2. Kotari
DANSKA
l. Općine i okruži FINSKA
1. Općina
2. Pokrajina
NORVEŠKA
1. Općine
2. Upravni i politički okrug
ŠVEDSKA
1. Općina
2. Okrug
ŠVICARSKA
1. Općina AUSTRIJA
1. Općina ITALIJA
1. Općina
2. Provincija
3. Metropolitanska područja
4. Brdske zajednice
MAĐARSKA
1. Općinska samouprava
2. Samouprava županija .
SLOVENIJA
1. Općina
2. Gradska općina
3. Pokrajine
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE
1. Općina
2. Okrug
3. Distrikt

Cijena: 285,00 kn
Internet cijena: 270,75 kn
Uštedjeli ste: 14,25 kn
Format: 24
ISBN: 953-170-112-1
Broj stranica: 440
Uvez: meki
Godina izdanja: 2004
Izdavač: INFORMATOR d.d., ZAGREB