Novo lice Crkve

Novo lice Crkve

Drugi vatikanski sabor (1962.-1965.) bio je kamen međašnik u dvomilenijskoj povijesti Kristove Crkve. Crkva je ostala u svojoj biti ista – Božja, Kristova, katolička – ali je ipak poslije Koncila promijenila neke crte svoga lica nabolje. Pokoncilsko nam doba ukazuje na to novo lice Crkve, kako to dobro zapaža hrvatski katolički tjednik Glas Koncila u svojem podnaslovu.

Prateći pokoncilski razvoj naše Crkve, pisac je proučavao nova i suvremena teološka strujanja u općoj i našoj Katoličkoj Crkvi, utjecaj pravovjerja na crkvenu praxu, vjerska i teološka natezanja u današnjem pluralizmu svjetonazora te životno pitanje pokoncilskog posuvremenje-nja. Posebno gaje zanimala procesna filozofija i teologija na sjevero-američkom kontinentu i njezini pokušaji da se prebaci na europsko tlo.

Istodobno je pisac pozorno pratio konkretne pokušaje crkvene obnove preko duhovnih i duhovskih gibanja i pokreta u svjetskoj i domaćoj Crkvi. Obnove su se latile i neke nove grupe i neke nove ruke po uzoru na razapete ruke Kristove. U tom su procesu angažirane mnoge vjerničke skupine, a pozvani su na sudjelovanje u procesu preporoda i svi katolički vjernici-laici.

Gornja je pitanja pisac obrađivao u raznim vjerskim listovima diljem Hrvatske, pa ih je sada sabrao u jedinstveno djelo. Neka poglavlja knjige imaju svoju nadopunu u sljedećim poglavljima, a tamo gdje to manjka stare je podatke nadopunio novima te još i popratio svježom literaturom, kojom čitatelji mogu lako obogatiti svoje znanje.

Kako je razvidno, u prvom su dijelu knjige okupljeni teoretski zapisi o religioznoj materiji, a u drugome oni više praktične naravi. Jedni popunjuju druge, odkrivaju novo lice Crkve i pokazuju na nove radišne ruke u njoj.

Važno je da vanjski izgled Crkve bude u skladu s njezinim djelima i životom njezine djece.

Nakladnik: Karitativni fond UPT Đakovo

Biblioteka: Knjižnica U pravi trenutak

Uvez: Meki

Broj Stranica: 392

Jezik: Hrvatski

Godina izdanja: 2003

Dimenzije: 200 x 138

Autori: Bezić,Živan

Šifra: 3472

Cijena:

90,00 kn